Aluetilinpito 1960, 1970 - tuotanto, työllisyys ja kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuosina 1960 ja 1970

Författare
Finland
(Tilastokeskus = Regionalbokföringen 1960, 1970 : produktionen, sysselsättningen och den inhemska bruttobildningen av fast kapital länsvis åren 1960 och 1970 / Statistikcentralen = Regional accounting 1960, 1970 : production, employment and gross domestic fixed capital formation by provinces in 1960 and 1970 / Central statistical office of Finland)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Finland, Helsinki 170 sidor. : huvudsakligen tab. 951-46-1738-X