Aluetilinpito 1973 - tuotanto, työllisyys ja kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuonna 1973

Författare
Finland
(Tilastokeskus = Regionalräkenskaper 1973 : produktionen, sysselsättningen och den inhemska bruttobildningen av fast kapital länsvis år 1973 / Statistikcentralen = Regional accounting 1973 : production, employment and gross domestic fixed capital formation by provinces in 1973 / Central statistical office of Finland)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Finland, Helsinki 114 sidor. : huvudsakligen tab. 951-46-2717-2