Barna-frågor i kristendomen. Innefattande de wigtigaste tros- och lefnads-reglor, ock upstälde til alla de föräldrars tjenst, som äro wälsignade med menlösa barn, at de må underwisa dem i den sanna guds-dyrkan, så snart de börja at kunna - tala: tillika med et företal ock nödiga anmärkningar, som kårteligen wisa, hwad man i afseende på sådana barn förnämligast bör i akttaga. Framgifne efter högwördige preste-ståndets ompröfwande af N.T./(Nath. Thenstedt.) Stockholm, tryckt : hos Lorens L. Grefing, 1766

Författare
Nathanael Thenstedt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1766 Sverige, Stockholm 6 sidor., sidor. 3-48 sidor. 8:o.