Betets kvantitet och kvalitet vid olika betesintensitet - försök 1969-1972 med ungnöt vid Kasby, Uppsala län = Quantity and quality of pasture production at different grazing intensities : experiments 1969-1972 with steers at Kasby, Uppsala county

Författare
Christer Svensson
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för växtodling, Lantbrukshögsk. 1976 Sverige, Uppsala [2], 49 sidor. : tab. 30 cm 91-7088-496-X