Betraktelser öfwer de år 1818 i Stockholm för allmänheten exponerade konststycken, jemte några deraf föranledda reflexioner öfwer sjelfständig nordisk konst och wår mythologis anwändbarhet såsom grund för en sådan. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm - tryckta i Cederborgska boktryckeriet, 1818.)

Författare
Lars August Ekmarck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Cederborgh 1818 Sverige, Stockholm 14 sidor. 4:o.