Bewijs. At the sententier som j then book, hwilken nu nylighen trycht är, här j Stockholm på swensko, och lydher om natwrernes föreningh j Christo etc. vthaff fäderne, sampt Luthero och Philippo indragne äro, ingalunda stadfästa the calwinisters meening om Christi person och helighe nattward. Och at the samme fädher calwinisternes meningh, i sina skriffter platt haffua ogillat och förkastadt theslikes swaar: vppå thet, som j förbemälte book wardher handlat om Herrans natwardh etc. Stelt och sammanfattadh aff Olao Martini A Vpsaliensi

Författare
Olaus Martini
Genre
Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1604 Sverige, Tryckt i Stockholm, aff Anund Olusson. Anuo 1604 [76] sidor. (A4-K4) 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan