Biografi öfwer f.d. landshöfdingen ... Gustaf Edelstam. /Aftryckt utur dagbladet Journalen n:o 217 o. f.//(Gust. Montgomery.) Stockholm, 1825. Tryckt i Ecksteinska boktryckeriet

Författare
Gustaf Adolph Montgomery
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Eckstein 1825 Sverige, Stockholm 56 sidor. =(s. 55/56 blank)=. 8:o(4).