Bitter tåre- och sööt tröst-källa, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, vthi hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sigh af sin Jesu och hans hög-trösteliga - nattward hierteligen frögdar; förmedelst vtwalde böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Med kongl. maj:tz allern. privilegio. Stockholm, : tryckt af Joh. L. Horrn. Kongl. ant. archivi boktr. åhr 1724

Författare
Salomon Liscovius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1724 Sverige, Stockholm [08] , ii352, iii32, iv96 sidor. =(s. iii29-32 och sidor. iv95-96 opag., sidor. iv94 felpag. "46") = 12:o(avl.).