Brottsbalken och andra lagar om brott och påföljder - gällande lydelse med ändringar intill den 1 oktober 1969

Författare
(Utgivna med register av Alvar Nelson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elander, Jurid. fören., Berling 1969 Sverige, Lund, Lund 182 sidor.
Elander, Juridiska föreningen, Berling 1965 Sverige, Göteborg, Lund, Lund 171 sidor.