Catalogus van een Uitmuntend Cabinet zoo van kustige Uitvoerige als Plaisante Schilderyen benevens een extra schoone verzameling van originele Italiaansche, Fransche en Nederlandsche tekeningen en fraaije miniaturen. En een groote Party ongemeene schoone drukken van prentkonst en Gebonden printwerken. Van de eersten Italiaansche, Fransche, Engelsche en Nederlandsche Meesters* Benevens Diversche rarityten. Als een Extra ongemeene fraaije Tafel met zyn Voet, waar op staat een Kisje, met Verguld beslag, en Ingeleidt met Schilpadt en Ebbenhout, twee marmere Tafels, ingeleidt met lapi Lazuli van ongemeene groote, en andere Orientaalsche steenen, gemaakt in de Galery van den Groot Hertog van Toscanen. Alles Nagelaaten door den Herr G. M. Jabach, te Livorno. Beneffens een fraay Kabinet extra raare horens,schulpen,zee-gewassen insectens. Een extra fraaije zonnestel, gemaakt door Coops, een Maankyker, en microscoopen, En andere rariteiten meer. Al het welke Verkogt zal worden op Dingsdag den 16 October 1753. .s'Morgens ten 9 en s'Namiddags ten 3 uuren en navolgende Namiddagen, in de Keizerkroon, in de Kalverstraat. Door de Makelaar Henrik de Leth. De Catalogus is te bekomen by de voornoemde Makelaar Alles Maandags voor de Verkooping te zien

Genre
Auktionskataloger
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n. 1753 Nederländerna, Amstersdam 1 sidor., 62 sidor. 8:o