Chorographia Bahusiensis thet är: Bahus-läns beskrifning, så til thesz natur, art och beskaffenhet under fred och feigd i gamla urminnes tider under danska regeringen, som til thesz nu warande tilstånd sedan thet kom, genom freds-fördrag - under Sweriges crono, både hwad inbyggarenas wäsende, handel ock näring i alla stånd widkommer, som ock alla the märckwärdigheter, man kunnat på alla orter i hwart giäl utur dystra mörckret upleta ock nu i dagsliuset bringa, efter mångas : åstundan af Johan Þdman. ... Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, hos Lars Salvius på egen kostnad 1746

Författare
Johan Ödman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Salvius 1746 Sverige, Stockholm [20] , 384 sidor. =(s. 378-84 opag.)=; [1] pl. 8:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan