Christendomens inwärtes wittnesbörd, eller Ett inwärtes bewis till den christna lärans gudomelighet och sanning, förestäldt uti trenne betracktelser, först på engelska språket författade af d. Isak Watts, men sedermera på tyska, och - nu på swenska öfwersatte. Calmar tryckt hos Lars Lindeblad. År 1759

Författare
Isaac Watts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1759 Sverige, Kalmar [08] , 120 sidor. 8:o.