Communions-suckar, at upsända til Gud then aldrahögste, tå man wil gå til skriftermål, efter hållit skriftermål, förr än man träder fram til altaret, och efter begången herrans högwärdige nattward; på thet man med andacht til skriftermål sig infinna: och syndernas förlåtelse bekomma må: blifwa en wärdig herrans bordgäst: och genom Guds nåd beflita sig om en ny hörsamhet uti alt sitt lefwerne. Alla bedröfwade och ångerfulle siälar, til tro- och hiert-styrckning, upbyggelse och fördelachtighet utgutne af salig Peter Ol. Warnmark

Författare
Peter Warnmark
Genre
Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1752 Sverige, Lund, tryckt hos directeuren Carl Gustav Berling, år 1752 120 sidor. (s. 120 blank) 12:o(avl.)