Comunions suckar, at upsända till Gud then aldrahögste tå mann will gå till skrifftermål, efter hållit skrifftermål, förr än man träder fram till altare, och efter begången herrans högwärdige nattward: på thet man med andacht till skrifftermål - sig infinna: och syndernas förlåtelse bekoma må: blifwa en wärdig herrans bordgäst: och genom Gudz nåd beflita sig om en ny hörsamhet uti alt sitt lefwerne; alla bedröfwade och ångerfulle siälar, till tro- och hiert-styrckning, upbyggelse : och fördelachtighet utgutne af Gudz ordz aldraringaste tienare ... Peter Ol. Warnmarck. Götheborg, tryckte hos Zacharias Hagemann 1706

Författare
Peter Warnmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1706 Sverige, Göteborg [12] , 264 sidor. 12:o(avl.).