Den diabetiska foten

Författare
Sven-Erik Fagerberg
(Sven-Erik Fagerberg, Bengt Göthman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Sverige, Stockholm 19 sidor.