Den hög och wälborna Ulfsparre-slächtens ättaretal, jemte anmärkningar om des namn, wapn, personer, embeten, gods och sätesgårdar, utur gamla skrifter och handlingar sammanletadt, och nu å nyo andra gången uplagdt af Jonas Bång. Stockholm - tryckt uti Wildiska tryckeriet 1755

Författare
Jonas Bång
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Wilde 1755 Sverige, Stockholm [04] sidor. 2:o.