Den kära vidskepelsen - den moderna övertrons makter och trons makt

Författare
Paul Bauer
(Övers. Åke Ohlmarks)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SKDB 1964 Sverige, Stockholm, Stockholm 220 sidor.