Den svårfångade organisationen - texter om medvetna och omedvetna skeenden

Det här är en antologi om de dolda, ofta omedvetna, behoven, föreställningarna och processerna i grupper, organisationer och institutioner inom arbetslivet och andra verksamhetsområden, t ex politiken. Det handlar om tillämpad organisationspsykologi.

Praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper vävs här samman till en spännande bild av hur vårt behov av ledning uppstår och hur vi på ett omedvetet sätt kan både stödja och motarbeta förändringar. Varför blir det inte som man tänkt sig?

Samarbetssvårigheter, konflikter och kriser beskrivs och analyseras, liksom kvinnors situation i grupper och som ledare. Vi får också moderna modeller för konsultationsarbete och genomtänkta strategier för hur man kan påverka relationerna inom en grupp.

För tolv år sedan gav Natur och Kultur ut en antologi med titeln Grupprelationer (red. bl.a. Jern och Boalt Boëthius) med ett antal kommenterade klassiska texter om idéerna och teorierna för Tavistock-skolan. Efter fyra nyutgåvor är det nu dags för en uppföljning om de praktiska tillämpningarna. Den har tillkommit för att möta en ökande efterfrågan på psykologisk kunskap om sambandet mellan arbetets innehåll, organisationens uppbyggnad och relationerna inom arbetslivet. Alla de 18 författarna utgår från arbetslivsforskning och grupprelationskonferenser inom den s.k. Tavistock-skolan och dess psykodynamiska grundsyn.

AGSLO, uttytt "Arbetsgruppen för Studium av Ledarskap och Organisation", den brittiska Tavistock-skolans svenska avläggare, arbetar främst genom årliga grupprelationskonferenser, där deltagarna uppmärksammas på olika skeenden som påverkar relationerna mellan individerna i gruppen, mellan olika grupper samt mellan grupper och hela organisationen. Hur samspelar olika grupper, hur handskas man med förändringar, hur fungerar det inbördes beroendet, kan man styra sin egen verksamhet?

Gränsen mellan det yttre och inre är flytande, ingen kan kontrollera kaos men alla måste vi handskas med situationen. Det gäller både enskilda människor och organisationer. Både den enskilda individen, företaget eller ett lands regering måste ta ställning till den ständigt pågående förändringsprocessen. Det går inte längre att tala om för människor vad de ska göra.

Här har vi således en bok som ger ökad insikt i människors irrationella handlande och fördjupad förståelse av organisationers uppbyggnad. Och vi kan lära oss att fungera bättre i våra yrkesroller.

Målgrupper: Studerande på högskolenivå. Ledare, beslutsfattare och administratörer inom arbetslivet, organisationer och institutioner. Ekonomer, tekniker, lärare, personaladministratörer, samhälls- och beteendevetare, t.ex. psykologer, och alla som arbetar med utveckling av individer, grupper och organisationer.

De 18 författarna (från Sverige och Norge men också från Storbritannien, Frankrike och USA) är samtliga erfarna konsulter och forskare med anknytning till Tavistock-skolan och för svenskarnas del även till AGSLO (Arbetsgruppen för studium av ledarskap och organisation).

Siv Boalt Boëthius är docent i psykologi och chef för Ericastiftelsen i Stockholm. Hon har i många år forskat kring grupper och organisationer och verkar som konferensledare och stabsmedlem på grupprelationskonferenser i Sverige och utomlands. Hon är styrelseledamot i AGSLO sedan 1970-talet och har varit dess ordförande under lång tid.

Stefan Jern är chefpsykolog i Ängelholms sjukvårdsdistrikt, tillika verksam som organisations- och gruppkonsult och utbildare i organisationspsykologi. Han är också en ofta anlitad konferensledare och stabsmedlem på grupprelationskonferenser i Sverige och utomlands. Sedan 1994 är han ordförande för AGSLO.

Författare
(Siv Boalt Boëthius ... Siv Boalt Boëthius & Stefan Jern (red) översättning av Svante Hansson och Stefan Jern.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Scandbook 1996 Sverige, Stockholm, Falun 384 sidor. 22 cm