Deposition av spårelement med nederbörden

Författare
Arne Andersson, jordbruksforskare
(Arne Andersson och Arne Gustafson. Utlakning av spårelement från odlad jord / Arne Andersson, Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Fosforerosion vid vallodling och skyddszon med gräs / Barbro Ulén. Växtnäringsläckage efter vallbrott / Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Avrinning och växtnäringstransport från åkermark / Solweig Ellström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1988 Sverige, Uppsala 54 sidor. 91-576-3627-3