Dese. Erasmi Roterodami Trogna förmaning til alla christna, att the skole medh aldrastörsta flijt läsa, lära, ähra och wyrda Gudz h. ord och euangelium

Författare
Erasmus av Rotterdam
(Vttålkat och vthgångin aff Petro Iohannis Gotho Norcopense, med sinne egna bekåstning.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1612 Tyskland, Prentat i Rostock. Anno M. DC. XII [16], 256 sidor. 8:o.