Det andra Joh. von Hoorns bref, til den edle och höglärde doctorn, anatomiæ professorn ... Magnus Bromell, hwaruthi det, uti förra brefwet, oafgiorda twifwelsmålet: om corruption, eller rötan, kan komma ett döfödt barns lunga at flyta; genom många ther öfwer giorda prof, aldeles förkastas; och ther emot fast ställes: at barnet, hwars lunga flyter, är lefwandes hijt til werlden födt. Som ock: hwad orsaken är: at en drunknader krop siunker, och någon tijd ther effter, åter upflyter igen. Samt: om ett omogit barns tecken. Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiq. archiv. boktr. åhr 1720

Författare
Johan von Hoorn
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1720 Sverige, Stockholm 16 sidor. 8:o