Det i flor stående Stockholm, eller Korteligen författad beskrifning öfwer den nu för tiden widt-berömda kongl. swenska residence- hufwud- och handels-staden Stockholm, alt ifrån desz begynnelse in til närwarande tid, vtur åtskilliga tro-wärdiga historie-böcker och gamla monumenter, med flit och mycken möda sammandragen, samt dem, som älskare äro af historier och antiquiteter, til tienst vtgifwen af Johann George Rüdling. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. : Stockholm, med Joh. Laur. Horrns, kongl. antiq. archiv. boktr. bekostnad vplagd, anno 1731

Författare
Johann Georg Rüdling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1731 Sverige, Stockholm [08], 400 sidor. (s. 367-400 opag., 397-400 annons). 8:o.