Drottning Kristinas bibliotek och bibliotekarier före hennes bosättning i Rom, jemte en öfverblick öfver de kungl. biblioteken i Sverige före hennes regeringstid

Författare
Harald Wieselgren
(Af Harald Wieselgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1901 Sverige, Stockholm 102 sidor.