EG-skatterätt

Skatterätten har i mycket hög grad påverkats av Sveriges medlemskap i EU. I boken beskrivs och analyseras den EG-skatterättsliga regleringen på såväl den indirekta som den direkta beskattningens område. Vidare sätts EG-reglerna på ett tydligt sätt in i ett svenskt sammanhang. Både den svenska implemen-teringen av utfärdade direktiv och den svenska skatterättens förhållande till fördragets grundläggande bestämmelser om fri rörlighet och icke-diskriminering behandlas utförligt.

På grund av den stora betydelse EG-skatterätten numera har vid den svenska rättstillämpningen är boken ett viktigt hjälpmedel för praktiskt verksamma jurister. Boken kan även användas på fördjupningskurser i skatterätt.

Författare
Kristina Ståhl
(Kristina Ståhl, Roger Persson Österman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Iustus, Edita 2006 Sverige, Uppsala, Västerås 364 sidor. 25 cm
Iustus, Norstedt 2000 Sverige, Uppsala, Stockholm 308 sidor. 23 cm