Een arm syndares boot och bättringz wijsa, begynnes hålt wandrins-man still, &c. Hwilken uthi staden Ystadh anno 1698. den 2. Jan. effter han med sin ächte-maka hade warit til Herrans högwyrdige nattward, igenom diefwulens ingifwande, och sin bolarskos een möllare dotters tilhielp, sitt eget kött och been med en förgiftig smöörmaat jämmerligen mördade. Der utinnan han in för den nådige Gud och hela werlden sina grofwa synder bekänner, ångrar och tilstår. Siunges som: Fahr werlden fahr wäl, &c. Sammansatt af honom sielf uti fängelset

Genre
Skillingtryck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1698 Sverige, Tryckt åhr 1698 [8] sidor. 8:o