Een christeligh jordefärdz preikan vtöfwer högtbetrodde, försichtighe och wälförståndighe, nu meera salige herzen, herrn Marcus Koch, fordom rijks-myntemästare, och Avestad-bruuks director, sampt församblingenes ther samma städes berömlighe senior och äldste tå hans salighe lekamens lijk, vthi höge och förnemlighe personers nährwaro, medh anseenligh procesz, aff huuset vthtogs, och til sin bestälte hwijlo-cammmar och lägerstadh, vthi Avesta kyrckia beledhsagades, then 13. decembris åhr M D C L VII. Vthfördh och hållen ther sammastädes aff Olavo Johannis Moræo, ejusdem ecclesiæ pastore

Författare
Olof Johannes Moræus
Genre
Likpredikningar, Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1658 Sverige, Tryckt i Wästerås aff Euchario Lauringer, åhr 1658 [28] sidor. 4:o