Elfiskeundersökning i tillrinningsbäckar till Vättern 1997

Författare
Arne Johlander
(Arne Johlander, Per Sjöstrand, och Bob Lind)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Västra Götalands län 1998 Sverige, Vänersborg 40 sidor.