En andelig Frögd afmålat uthi en Nyåhrs-Wijsa till ingående åhr efter wårs Herres och Frellsares Jesu Christi milderijka födelse 1686

Författare
Peter Warnmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1686 Sverige, U. o. o. å (6) sidor. 8:o