En predijkan: öfwer thet euangelium som j Gudz församling plägar förhandlas then ottende sondaghen effter Helge Trefaldigheetz sondagh, vthi hwilken synnerligh blifwer bewist, at the påweske och caluiniske lärare äre falske propheter, och at the som medh them hålla, jemmerligh ähre och blifwe bedraghne och förfördhe. Stelt och författat aff Olao Martini A. Vpsaliensi. Anno Domini. 1606

Författare
Olaus Martini
Genre
Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1606 Sverige, Tryckt i Stockholm, aff Anund Oluffson [36] sidor. (A4-D4E2) 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan