Ett kalt blåsande sorge wäder hördt då den ährewördige och wällärde herren herr Samuel Hallman Danielson fordom waksamme och wällmeriterad kyrckioherde öfwer Hardemo församling på sitt 44 ålders åhr detta jordiska och timmeliga lefwernet uthi ett ewigt och oförwanskeliget lijf förbytte den 29 junii 1708 och den 30 septemb. samma åhr med förnähm lijk process beledsagades til sitt hwijlorum uthi Hardemo kyrckia

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1708 , S.l.