Ett rett sinnigt Gudz barns bedie-timar, om hwad för nödwändiga ting thet sin herra Gud bedia skal, så länge thet hafwer sitt wandringz lopp i thenna werldens tåre-dal; til sin siäls och alla gudfruchtiga siälars ro och förnöijelse framstälta - och vti dagzliuset meddelta. Igenom Gudz ordz owerdige tienare ... Peter Ol: Warnmarck. Skara, tryckt hos kongl. gymnas. boktr. Herm. A. Möller

Författare
Peter Warnmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1717 1734 Sverige, Skara 120 sidor. 12:o(avl.).