Expropriationslagen - en kommentar

Författare
Anders Dahlsjö
(Anders Dahlsjö, Magnus Hermansson, Eije Sjödin.)
Genre
Lagkommentarer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedts juridik, Elanders Sverige 2010 Sverige, Stockholm, Vällingby 477 sidor. 22 cm 978-91-39-11153-5