Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 1, Lund 1796. Tryckt hos prof. Joh. Lundblad. 8:o. 08 , 206 s. =(s. 205/06 blank)=

Författare
Nils Johan Sundius
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1796 Sverige, Lund, Kristianstad