Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 2, Andra delen. Lund 1805. Tryckt hos professorn, doktor Joh. Lundblad, och på desz förlag. 254 s

Författare
Nils Johan Sundius
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1805 Sverige, Lund, Kristianstad