Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 3, Tredje delen. Christianstad, 1818. Tryckt hos hof- secreteraren Fredr. F. Cedergréen. 02 , 306 s

Författare
Nils Johan Sundius
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1818 Sverige, Lund, Kristianstad