Figurplastik och gravskick hos nord- och nordösteuropas neolitiska fångstkulturer - Figure sculpture and burial customs of north and north-east Europe's neolithic hunter-gatherer cultures

Författare
Bozena Werbart
(Bożena Wyszomirska.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Habelt, LiberFörlag/Gleerup, Wallin & Dalholm 1984 Sverige, Bonn, Malmö, Lund [2], 304 sidor., xxxv pl.-s. diagr., kart., tab. 30 cm