Fullständig reskarta öfwer Sverige - med beteckning af gästgifvaregårdar, jernvägar, ångbåtslinjer, kanaler : äfvensom en tabell öfver afstånden mellan alla städer i riket

Författare
Carl Fredrik Akrell
(Carl Akrell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1873 Sverige, Stockholm 2 kartbl.