Gaikokujin no tame no nihongo reibun mondai shirīzu 11, Hyōki-hō

Författare
(Suzuki Junko,Ishida Toshiko kyōcho.)
Språk
Japanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aratake shuppan 1988 Japan, Tokyo 207 sidor.