Gaikokujin no tame no nihongo reibun mondai shirīzu 14, Gion-go, gitai-go

Författare
(Hinata Shigeo, Hibiya Junko cho.)
Språk
Japanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aratake shuppan 1989 Japan, Tokyo 147 sidor.