Gaikokujin no tame no nihongo reibun mondai shirīzu 16, Danwa no kōzō

Författare
(Hinata Shigeo, Hibiya Junko kyōcho.)
Språk
Japanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aratake shuppan 1988 Japan, Tokyo 145 sidor.