Gränsmärkes rättsverkan

Författare
Helge Torsein
(Helge Torsein, Gunnar Ericsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens lantmäteriverk 1995 Sverige, Gävle 44 sidor.