Grundförstärkningen av gamla hus - undersökning av nedpressade betongpålars verkningssätt i åsmaterial

Författare
(Bengt Bergvall, Sven Hultsjö, Per Olof Sahlström, Rudolf Thelander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 47 sidor. diagr., ill. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan