Grundvattenförorening från avfallsupplag - beskrivning av ett inträffat fall : kartläggning, provtagning, sanering och kontroll

Författare
Ann-Carin Andersson
(Ann-Carin Andersson, Göran Ejdeling, Christer Gedda.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens naturvårdsverk 1982 Sverige, Solna 40 sidor.