Guds barnas himmelska förnöjelse efter deras wundna åstundan at wara när Christo, uti en christelig lik-predikan, wid probsten och kyrkoherdens i Wendels församling, i lifstiden ... Eric Boijes christeliga begrafning, uti Wendels kyrka - den 16 december 1773, förestäld af Eric J. Öhrström ... Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. bokt. år 1774

Författare
Eric Johan Öhrström
Genre
Likpredikningar-1770-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1774 Sverige, Uppsala 60 sidor. =(s. 60 felpag. "38")=. 4:o.