Guds förunderliga kärlek til menniskan, i anledning af Jerem. 31:3. korteligen betraktad, och uti en lik-predikan, öfwer fordom högädla och wälborna fru majorskan, Maria Euphrosina Cronström ... då hennes andelösa lekamen blef uti en - hög-adelig och förnäm församlings närwaro begrafwen i Allerums kyrka, den 18 december, år 1736, sedan samma war genom timeliga döden afliden den nästföregående 14 november, förestäld af Johannes Sundius ... Tryckt hos Carl Gustav Berling, : directeur öfwer kongl. priviligerade tryckeriet i Lund

Författare
Johan Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1736 Sverige, Lund 144 sidor. =(s. 137-44 opag.)=. 4:o.