Herren är öfwersteprest - betraktelser öfwer Ebreerbrefwets 9:e kapitel

Författare
Gustaf Emanuel Beskow
(Af G.E. Beskow)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wistrand & Thulins förl. 1877 USA, Moline, Ill 157 sidor. 16 cm