Hushållning med mark, vatten, luft och energi D. 1, En arbetsmetod i kommunal översiktlig planering

Författare
Conny Jerer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., Spångberg 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 63 sidor. ill., kart.