In dul-ci ju-bi-lo: så-som 2:ne ljuf-lig-e ok här-lig-e Guds låfs up-munt-rar-e; pré- sent-er-as dig min läs-ar-e å ny-o, til en än ytt-er-lig-ar-e lit-en hand-räkk-ning: ut-i thet ny-a staf-nings ok skrif- sätt-et, så at 2:ne til-lik - a, und-er and-ras nit-älsk-an-des af-hör-an-de, med et dubb-elt ljud, ell-er för-dubb-lad ton: kunn-a för-nöj-a sig i sin jul-e-kon-ung, ok frögd-a sig öf- er, at Gud för vår-a sal-ig-het skuld är vord-en männ-isk-a. La-tin-en staf-as : di-rect-e eft-er det gamm-la staf-nings- sätt-et, af hvilk-en thet ut-an pröf-ning ok ut-an grund är tag-it. Bok-stäf-er-na ps. be-märk-a sjelf-a psalm-en, men ut. för ut-tyd-ning-en. Vår psalm-bok mera har, af thetta stafnings-sätt; : än mången hittils sedt, ok kan sig föreställa: men sjung, ok läs, ok bed: gif Gud sin äras rätt, så finner du stort ljus: i denna visdoms-källa. Stamm-ord. Ändelser. Lägg i-hopa n:o 288. v. 7. /sjung-er, /läs-er, 187. v. 5. bed-er, 242. : v. 5. gif-er, enk-la stafelser. Ändelser. Lägg i-hop-a n:o 187. v. 6. be-var-a 240. v. 3. be-händ-igt, 97. v. 1. ar-bet-e, 92. v. 10. hur-u. Med o-räk-ne-lig-a fler- a. Rent at tala: rent at stafa: fordrar svenska ordens art; för en : del ej slikt vil hafa: känns de ej igen så snart. P.J.D.L. =Anon=. Stokkholm, trykkt uti Johan G. Langes privilegerade boktrykkeri. År 1761

Författare
Salomon Liscovius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1761 Sverige, Stockholm [04] sidor. 2:o.