Inventering av mykorrhiza i potatisförsök

Författare
(Ola Ohlsson, Siri Caspersen, Tora Råberg och Joakim Ekelöf.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet 2011 Sverige, Alnarp 2 sidor.