Islam i Sverige - nutid och framtid

Muslimerna är i dag en betydande grupp i Sverige. Islam utgör handlingsmönster och formar troende muslimers attityder och beteenden i vardagslivet. Muslimernas syn på skola, sjukvård, barnuppfostran och relationer mellan man och kvinna skiljer sig avsevärt från gängse svenska uppfattningar. Det finns därför ett stort behov av kunskap om islam i Sverige.

Denna bok vill ge dessa grundläggande och konkreta kunskaper och motverka missuppfattningar och fördomar. Den presenterar också en analys av islams framtid i Sverige. Boken kan användas som en handbok av alla som är verksamma inom barnomsorg, skola, åldringsvård, sjukvård, familjerådgivning och socialtjänst, men också av envar som önskar en helhetsbild av islam i Sverige. Den är en lärobok och en konkret handledning för den som å yrkets vägnar eller av privata skäl är intresserad av ämnet. Den är skriven på ett lättläst och lättbegripligt språk.

De första kapitlen innehåller grundläggande fakta om islams lära och om muslimerna i Sverige. Ett avsnitt ger en översikt över svensk minoritetspolitik förr och nu. Därefter beskrivs muslimernas relationer till institutioner i det svenska samhället. Frågan om islamisk rätt och när den kolliderar med svensk lag tas upp. I ett kapitel ges en historisk bakgrund till vår bild av islam. Perioder av motsättningar mellan islamvärlden och Europa har format tankemönster där islam uppfattas på ett negativt och osakligt vis.

Sista kapitlet presenterar några tankar om islams framtid i Sverige. Den kritiska opinionen mot islam är så stark att muslimerna kan tvingas utforma strategier för att undkomma detta tryck. Sådana strategier kan vara att dra sig undan och skapa en sluten islamisk enklav i majoritetssamhället där islamiska värderingar dominerar – eller att tona ner vissa delar av läran och ritualerna och därmed skapa ett «svenskt« islam.

Boken riktar sig till alla verksamma inom barnomsorg, skola, åldringsvård, sjukvård, familjerådgivning och socialtjänst m fl som möter muslimer i sitt dagliga arbete. Boken är lättläst och informativ också för en intresserad allmänhet.

Jan Samuelsson är islamolog och fil dr i religionsvetenskap. Han är ordförande i Örebro läns författarsällskap. Hans bokproduktion, som hittills omfattar 12 titlar, domineras av verk om islam. Han är verksam som lärare vid Högskolan i Örebro och som föreläsare. Övriga boktitlar utgörs av verk om djur och natur, idrott och doping samt av skönlitterära verk.

Författare
Jan Samuelsson
(Jan Samuelsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, eLib distributör 2002 Sverige, Stockholm
Natur och kultur, AIT Falun 1999 Sverige, Stockholm, Falun 182 sidor. 22 cm
Artemis, Team offset 1991 Sverige, Skellefteå, Malmö 74 sidor. 21 cm